Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Dens-E Entertainment
Laatst gewijzigd op vrijdag 12 september 2008.

 

 

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

 

1.1 Onder opdrachtgever: De (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het boeken van de in het contract vermelde act.

1.2 Onder opdrachtnemer: De (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verplicht tot levering van het in het contract vermelde act.

1.3 Onder contract: Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot levering van een vermelde act.

1.4 Onder act: Iedere dj, drive-in show, artiest of leverancier van aanverwante producten of diensten (in de meest ruime zin), alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.5 Onder productiedatum: De (eerste) dag waarop het krachtens een contract door opdrachtnemer / act uit te voeren optreden zal plaatsvinden.

1.6 Onder locatie / tijd: De met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) optreden.

1.7 Onder uitkoopgage act: De all-in prijs voor de desbetreffende act, met inbegrip van belastingen, premieheffing (uitgezonderd auteursrechten) en bemiddelingsfee.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en contracten met opdrachtnemer.

2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

Artikel 3 – Offertes

3.1 Offertes van opdrachtnemer gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.

3.2 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

3.3 Alle prijzen vermeld op websites van Dens-E Entertainment zijn onder voorbehoud, exclusief vervoerskosten.

3.4 Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

 

 

Artikel 4 – Uitvoering van een overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.

4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

 

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Hieronder vallen ook de muziekrechten van auteursorganisatie BUMA, welke zijn vastgesteld (onder voorbehoud) op 7% van het uitkoopgage. Zie daarvoor www.bumastemra.nl.

5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd optreden.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van act en bezoekers van een krachtens overeenkomst uitgevoerd optreden. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een act) daartoe nopen.

5.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

5.5 Indien de act alleen een dj betreft dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor professionele geluidsapparatuur. Hieronder wordt minimaal het volgende verstaan:
– Een werkende geluidsset, minimaal bestaande uit 2 luidsprekers, een versterker en alle bekabeling, van één van de volgende merken: ElectroVoice, EAW, Audience Delight, JBL, D&B, HK, MasterBlaster, Dynacord. Andere merken uitsluitend in overleg.
– Twee enkele of een dubbele cd-speler, voorzien van “pitch control” (snelheidsregeling), handmatige cue en snelstart van één van de volgende merken: Denon of Pioneer. Andere merken uitsluitend in overleg.
– Een mengpaneel met minimaal drievoudige toonregeling alsmede gain regeling van de merken Dateq, Rodec of Pioneer. Andere merken uitsluitend in overleg.
– Een microfoon.
– Voor enkele acts gelden aanvullende eisen.

5.6 In geval de act alleen een dj betreft in de rubriek dance & house of jaren 70 dient opdrachtgever als aanvulling op artikel 5.5 te zorgen voor 2 draaitafels van het type Technics SL 1200/1210.

5.7 Indien de act stroom nodig heeft dient opdrachtgever hier zelf zorg voor te dragen (minimaal 1 vrije groep van 220 volt / 16 ampere, tenzij anders vermeld). De stroomvoorziening mag niet meer dan 10 meter van de plaats van optreden verwijderd zijn.

5.8 Indien de act een podium nodig heeft dient opdrachtgever hier zelf zorg voor te dragen.

5.9 De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 25 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Indien de afstand meer dan 25 meter bedraagt en/of obstakels zoals trappen bevat dient opdrachtgever te zorgen voor minimaal twee personen om mee te helpen, zowel voor als na het optreden.

5.10 Vanaf twee uur voor het optreden tot één uur na het optreden dient opdrachtgever te zorgen voor minimaal 2 consumpties per uur per personeelslid. Er geldt een maximum van drie personeelsleden per act, tenzij anders vermeld.

5.11 Indien gewenst dient opdrachtgever zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd voor maximaal drie personeelsleden per act, tenzij anders vermeld. In dat geval zal dit vooraf worden aangegeven.

 

 

Artikel 6 – Opschorting en annulering

6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

6.2 Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer uit te voeren optreden uit te stellen of te annuleren.

6.3 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor de uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer:
(a) In geval van uitstel of annulering uiterlijk 30 dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van dat honorarium.
(b) In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen dertig dagen en zeven dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van dat honorarium.
(c) In geval van uitstel of annulering tot uiterlijk zeven dagen voor de productiedatum, 100% van dat honorarium.

 

Voorts zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het optreden. Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het optreden, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

 

 

Artikel 7 – Facturen en betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen verzendt opdrachtnemer ongeveer 30 dagen voor productiedatum een factuur voor 100% van de overeengekomen uitkoopsom. Deze dient uiterlijk tien dagen voor productiedatum voldaan te zijn, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

7.2 Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met verplichting voor opdrachtgever om opdrachtnemer volledig schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte kosten en van 75% van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de bijeenkomst betrokken derden.

7.3 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

7.4 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.

7.5 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.

7.6 Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. In geval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd.

7.7 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.

 

 

Artikel 8 – Tekortkomingen opdrachtgever

8.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van één van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om daarnaast volledige schadevergoeding te verlangen.

8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen bedrag.

 

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

9.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer.

9.3 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan act of materiaal daartoe behorend, voor zover deze schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten, opdrachtnemer of personeelsleden behorende bij de act, gedurende de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek.

 

 

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een act wegens ziekte. Uiteraard zal in een zodanig geval wel geprobeerd worden een gelijkwaardige vervanging te regelen.

10.3 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

10.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

 

 

Artikel 11 – Geschillen

11.1 Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in eerste instantie aan de door een onafhankelijke partij ingestelde geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.

11.2 Indien het advies van de geschillencommissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, kan de meest gerede partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.

11.3 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.